43 Сусрети социјалних радника

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ НЕЈЕДНАКОСТИ:

ОДГОВОРИ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ  СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Тематска сесија 2

ОСНАЖИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВУЛНЕРАБИЛНИХ ГРУПА

Доступност услуга у функцији оснаживања корисника  социјалне заштите.

Вера Петровић

Центар за породични смештај и усвојење Ниш

Милица- Цветковић Раденковић

Центар за пружање услуге социјалне заштите „Мара“ Ниш

Милица Селкић

Центар за породични смештај и усвојење Ниш

Анастасија Здравковић

Центар за породични смештај и усвојење Ниш

Систем социјалне заштите усмерен је да квалитетно, благовремено и ефикасно, остварује права корисника  и вулнебарних група. Разлике у индивидуалним карактеристикама корисника и њихових породица проузроковале су потребу за ширењем система социјалне заштите кроз повећање дијапазона услуга. Ангажовање  установа социјалне заштите на територији града Ниша континуирано је унапређивано правцу нуђења разноврсних услуга за адекватније превазилажење проблема појединаца и породица које су се неадекватно снашле у кризној ситуациији. У складу са тим циљ овог рада је да се кроз компарацију студија случаја аналитички представи значај адекватног одабира услуге за појединца и породицу . Истраживање је емпиријско и компаративно. Коришћена је дескритивна метода, техника анализе саржаја, а инструмент је студија случаја  из Центра за породични смештај и усвојење Ниш  и Центра за пружање услуге социјалне заштите „Мара“. Анализом двеју студија случаја представљени су мал.корисници из дисфункционалних породица који су укључени у систем социјалне заштите кроз различите услуге уз процену њиховог најбољег интереса. Резултати овог квалиативног истрживања показују интеграцију теорије и праксе, као и да је разноврсност услуга услов за бољи одговор за потребе корисника .Закључак је да разноврсност и прожимање услуга доприноси целовитијем задовољавању потреба корисника .

Кључне речи : студија случаја,корисник,породица , услуга социјалне заштите