Пријаве корисника и трећих лица

ПРИТУЖБЕ КОРИСНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА
на незаконите, непрофесионалне поступке запосленог/их, на предузимање, односно непредузимање одређених радњи и мера
Притужбе се могу поднети на један од следећих начина:
– непосредно, предајом писане притужбе у седишту Центра за породични смештај и усвојење Ниш, ул. Гутенбергова бр. 4а, 18106 Ниш,
– слањем путем поште на адресу Центра,
– путем е-маил адресе: цпсу.нис@гмаил.цом
– усменим путем стручном раднику или непосредно директору Центра или
кликом на овај линк.
Притужба мора да садржи минимум обавезних података:
– име и презиме подносиоца притужбе, адресу, контакт
– датум подношења притужбе
– опис предмета притужбе и доказе којим су тврдње поткрпљују
– потпис подносиоца пријаве.
Може се навести и могући начин разрешења ситуације која је предмет притужбе.
Одлука се доставља подносиоцу пријаве у року од 3 дана од дана доношења, као одговор на притужбу, на начин на који је подносилац у притужби навео, или на начин како је приспела Центру.
Уколико је подносилац притужбе незадовољан одлуком, може у року од 8 дана од дана пријема одговора поднети притужбу надлежном органу министарства.