Поступак заснивања

 

ЗАХТЕВ

Грађани који желе да се баве хранитељством, подносе захтев центру за социјални рад у општини где станују и прилажу потребну документацију:
• Фотокопија личне карте;
• Извод из матичне књиге рођених;
• Извод из матичне књиге венчаних (ако су у браку);
• Уверење о држављанству;
• Лекарско уверење;
• Потврда о запослењу и месечним приходима (укључујући приходе од пољопривредне делатности, издавања стана, куће, од нерегистрованих делатности);
• Потврда о имовини (уговор о купопродаји стана, куће, закуп, откуп, оставинско решење);
• Уверење да није осуђиван – прибавља по службеној дужности центар за социјални рад;
• Уверење да се против хранитеља не води истрага, односно да није подигнута оптужница;
• Уверење да није лишен родитељског права ( добија се у суду, ванпарнична писарница);
• Уверење да није лишен пословне способности (добија се у центру за социјални рад);
• Потврду да није на евиденцији лица против кога је одређена мера заштите од насиља у породици (добија се у центру за социјални рад).

Захтев са документацијом предаје се центру за социјални рад.

Поступак процене

Поступак процене опште подобности хранитељске породице обухвата:
• анализу исправа будућих хранитеља;
• интервју са будућим хранитељима у установи;
• интервју са члановима породице будућих хранитеља у кућној посети;
• процену током реализације Програма припреме за хранитељство.

Програм припреме и обуке

Програм припреме за хранитељство похађају супружници, односно ванбрачни партнери – будући хранитељи. Обука траје 33 сата, организованих у 11 тематских целина. Трочасовне радионице одржавају се једном недељно. За потребе потенцијалних хранитељских породица са Шумадијског региона обуке се одржавају у центру за породични смештај и усвојење Крагујевац.

Синтетизован извештај

Након завршеног програма припреме Центар за породични смештај сачињава Синтетизован извештај – налаз и стручно мишљење о општој подобности будућих хранитеља који се доставља центру за социјални рад. Центар за социјални рад доноси одлуку о општој подобности будућих хранитеља и издаје потврду о бављењу хранитељством, с роком важења од две године.
Хранитељи имају право жалбе на решење центра за социјални рад у случају када не добију општу подобност за хранитељство.
Након истека две године, центар за социјални рад доноси одлуку о продужењу или укидању потврде о бављењу хранитељством, ценећи успешност остваривања хранитељске улоге, а на основу праћења хранитељске породице – односно извештаја Центра за породични смештај о поновној процени хранитељске породице.