О центру

Центар за породични смештај и усвојење Ниш (у даљем тексту Центар) је установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија. Поштујући Закон о социјалној заштити («Службени гласник РС», бр. 24/11), сваке године, од оснивања, на почетку године, а на основу своје евиденције, Центар доставља извештај о раду Републичком Заводу за социјалну заштиту (у даљем тексту Завод), након што извештај усвоји Управни одбор. Извештај након усвајања од стране Управног одбора доступан је на увид јавности на сајту Центра. Центар за породични смештај и усвојење Ниш за управне округе Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски је установа социјалне заштите, формирана Одлуком Владе Републике Србије 26. маја 2011. («Службени гласник РС» бр.37/11). Делатност Центра дефинисана Правилником о хранитељству («Службени гласник РС» бр.36/08), Уредбом о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника («Службени гласник РС», бр. 16/2012) и Законом о социјалној заштити («Службени гласник РС», бр. 24/11). Центар је регистрован 13.07.2011.године одлуком Привредног суда бр.ФИ 167/201.

Рад Центра доприноси остваривању најважнијих реформских докумената наше земље којима се трасира развој услуга, мера и облика заштите деце и одраслих и старијих. Приоритет се даје развоју алтернативних, најмање рестриктивних облика заштите и обезбеђивању једнаких шанси за сву децу, с посебним освртом на децу са сметњама у развоју. Деца са сметњама у развоју, се у нашим окрузима у последњих годину дана све мање смештају у институције, а све више у хранитељске породице које су посебно припремљене за прихват ове, посебно вулнерабилне групе деце.

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА

Делатност Центра усмерена је на изградњу савремених, хуманих приступа за заштиту деце и остваривање добробити детета на породичном смештају и усвојењу. У својој делатности Центар полази од основних хуманих поставки и своју визију, мисију и вредности сагледава у складу са циљевима свог постојања.
Центар за породични смештај и усвојење, у складу са Законом о социјалној заштити, законом који уређује породичне односе, Правилником о хранитељству и другим прописима донетим за њихово спровођење:

 1. врши припрему, процену и обуку будућих хранитеља и усвојитеља;
  2. пружа подршку хранитељима односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима;
  3. извештава центар за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и предлаже мере ради отклањања евентуалних пропуста;
  4. обавља друге послове у складу са законом и другим прописом.

У оквиру законски дефинисане делатности и у складу са мисијом Центар обавља следеће послове:

 1. промоција и развој хранитељства односно породичног смештаја за децу и младе, одрасле и стареије;
  2. припрема будућих хранитеља односно пружалаца услуге породичног смештаја и усвојитеља;
  3. процена будућих хранитеља односно пружалаца услуге породичног смештаја и усвојитеља;
  4. обука будућих хранитеља односно пружалаца услуге породичног смештаја и усвојитеља;
  5. пружање подршке хранитељима односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима;
  6. извештавање центра за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и предлагање мера ради отклањања евентуалних пропуста;
  7. доношење одлуке о општој подобности будућих хранитеља и издавање потврде за бављење хранитељством;
  8. вођење базе података о лицима која пружају услугу породичног смештаја и вођење евиденције и документације о породичном смештају, у складу са законом и другим прописом;
  9. учешће у истраживањима у области породичног смештаја и усвојења;
  10. учешће у пројектним активностима уобласти породичног смештаја и усвојења;
  11. израде разних информативних и едукативних материјала за хранитеље и стручне литературе за стручне раднике;
  12. информисање, промоција и организација конференција и семинара у области породичног смештаја и усвојења.

Делатност Центра усмерена је на изградњу савремених, хуманих приступа за заштиту деце и остваривање добробити детета на породичном смештају и усвојењу. У својој делатности Центар полази од основних хуманих поставки и своју визију, мисију и вредности сагледава у складу са циљевима свог постојања.

Поред наведених послова Центар:

 • врши анализе и истраживања резултата заштите деце применом породичног смештаја и усвојења као мере заштите и организује активности за промоцију, развој и унапређивање породичног смештаја;
 • учествује у избору хранитељске породице за дете;
 • врши праћење и увид у остваривање сврхе хранитељства;
 • учествује са надлежним ЦСР у припреми детета за излазак из система социјалне заштите;
 • врши обуке професионалаца за програме чији су аутори запослени у Центру или су сертификовани тренери